Radonmätning

För att veta om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet är radonmätning det enda sättet att fastställa detta på. Detta kan du göra enkelt på egen hand med hjälp av en radondosa.

Radon mäts i enheten Bq/m3 och det riktvärde som är rekommenderat att inte överstiga i inomhusluft är 200 Bq/m3. När det gäller arbetsplatser er det enligt Strålskyddslagen krav på att arbetsgivaren känner till radonhalten på arbetsplatsen och vidtar de åtgärder som krävs för att värdena under riktvärdet 200 Bq/m3.

radonmätning box

Så här mäter du radon

Radonmätarna ska placeras så att mätvärdet blir representativt för radonhalten i bostaden och mätningarna ska endast utföras i boendeutrymmen.

  • För hus och lägenheter i ett plan ska minst två mätpunkter mätas – sovrum och ytterligare ett rum, till exempel vardagsrum.
  • För enrumslägenheter räcker det med mätning i en mätpunkt, dock fordras två detektorer i denna mätpunkt.
  • I bostäder med flera våningar ska mätning utföras på varje våning med bostadsutrymme.
  • I flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör ske i alla lägenheter med markkontakt.

I högre belägna plan bör radonmätning göras i minst en lägenhet per våningsplan. Mätningarna ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) bör väljas, eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Rumsplacering av radonmätare

Radonmätare ska placeras på sådant sätt att förhållandena runt mätaren i så hög grad som möjligt överensstämmer med förhållandena för de boende, vilket innebär att den inte ska placeras nära golv, tak eller vägg. Med nära avses cirka 25 cm.

Mätaren ska därför inte placeras närmare än 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla och inte närmare än 0,5 m från frånluftsdon.

När ska jag mäta radon?

En uppskattning av årsmedelvärdet ska baseras på radonmätning under minst två månader inom samma eldningssäsong.

Perioden 1 oktober till 30 april räknas normalt som eldningssäsong i de södra och mellersta delarna av landet.

Mätdosa

Försäljning av mätdosor för radon sker i samarbete med Eurofins, som sköter distributionen av dessa. Via dem erbjuder vi radondosor både för långtidsmätning och korttidsmätning.

Detta ingår:

  • Mätdosor, förpackade en och en.
  • Mätpaket innehåller 2 mätdosor. Komplettera med fler vid behov
  • Instruktioner för hur du mäter
  • Frakt till dig, och tillbaka till labbet
  • Analys av detektorer
  • Ackrediterad rapport på mätningen

 

Mätdosa från 245 kr/st. 

(Mätpaket innehåller minst 2 mätdosor) 

Barn tittar ut genom fönster

Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas vars radioaktiva atomer kan orsaka lungcancer vid inandning.

Man monterar radonduk vägg

Radonsanering

Använd RST Radonstop för kostnadseffektiv och miljövänlig radonsanering för sund inomhusmiljö.

RST produkter tejp och lim

Produkter

Med RST Radonstops radonduk, radonspärremsa och primer får du ett hem med radonfri luft.

Scroll to top