Radon

Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas vid sönderfall av det radioaktiva grundämnet radium.

De radioaktiva metallatomerna som bildas vid sönderfallet fastnar sedan på damm som kommer ner i våra luftvägar och lungor vid inandning och kan orsaka lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige som uppstår på grund av radon i bostäder.

Radon finns i marken, luften och vattnet och kan komma in i bostäder tre vägar – från marken under och runt huset, genom byggmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Alla byggnadsmaterial som baseras på sten avger radon. Exempel på sådana material är lättbetong, tegel och betong. I de flesta fall är den radonhalt som avges från byggmaterialet så pass låg att den inte utgör någon risk för hälsan. Ett undantag är alunskifferbaserad lättbetong, som ofta kallas blåbetong eller ytong. Detta byggmaterial användes från slutet av 1920-talet ända fram till mitten av 1980-talet och avger höga halter av radongas.

Äger du en fastighet som har blåbetong i konstruktionen och vill veta om inomhusmiljön kan vara skadlig måste en radonmätning genomföras.

Viktiga länkar för mer läsning om radon

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Det är sedan länge väl känt att inandning av radon utgör en hälsorisk. Exponering för radon ökar framför allt risken för lungcancer.

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten på arbetsplatsen och nu har Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya metodbeskrivningen kommer att förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt.

Den nya metodbeskrivningen, som gäller från 1 oktober 2021, ersätter den befintliga metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser från 2004.

Läs artikeln i sin helhet här.

Uppemot 330 000 bostadshus kan ha radonhalter som överskrider referensnivån

En studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 småhus i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån. Det är fler än vad tidigare undersökningar visat.

I studien, som finansierats och koordinerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, har resultat använts från radonmätningar i företaget Radonovas databas som omfattar 340 000 småhus. Resultatet visar att den genomsnittliga radonhalten ligger väl under referensnivån, vilket kan ses som en gräns för när man bör göra något för att minska radonhalten. När resultaten i studien räknats om för att gälla hela Sverige indikeras samtidigt att cirka 330 000 småhus ligger över referensnivån, 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), vilket är fler än vad tidigare undersökningar visat.

Läs artikeln i sin helhet här.

radonmätning box

Radonmätning

Fastställ om du har för höga radonhalter i din bostad eller fastighet genom radonmätning med dosa.

Man monterar radonduk vägg

Radonsanering

Använd RST Radonstop för kostnadseffektiv och miljövänlig radonsanering för sund inomhusmiljö.

RST produkter tejp och lim

Produkter

Med RST Radonstops radonduk, radonspärremsa och primer får du ett hem utan radongas.

Scroll to top